20 ГОДИНИ ТРАДИЦИЈА, КВАЛИТЕТ, ИСКУСТВО


Спојки

Спојки


Нашите индустриски капацитети, нашето искуство и техничко знаење како и познавањето на машинската техника, ни овозможуваат да изработуваме спојки од разни модели како што се назабени спојки, еластични спојки, перифлекс спојки, канџести спојки и друго.

Располагаме со технички можности за изработка на внатрешно назабени спојки со модул 7 со пречник до ф400mm истите термички ги доработуваме со калење или цементација за поголема издржливост.

За изработените спојки кај нас добивате гаранција за квалитет на изработениот дел како и сертификат за материјалот од кој се изработува.

Назабена спојка модул 3 бр.заби 56


Еластични спојки со гума


Специјални изведведби на назабени спојкиЕластична спојка за транспортер