20 ГОДИНИ ТРАДИЦИЈА, КВАЛИТЕТ, ИСКУСТВО


За нас

Машиноекспорт е компанија основана во 1991 година во Скопје и е една од попознатите во Република Македонија. Основна дејност е производство на машински резервни делови како и изработка на цели машини за индустријата.

Најважна цел на Машиноекспорт е успешно и одговорно извршување на барањата и посебните потреби на клиентите. Долгогодишниот развој и постоење на нашата компанија се јавува како резултат на високопрофесионалниот кадар со кој располагаме и постојаното внесување новини и промени во работењето.

Нашата мисија е да создадеме задоволни клиенти со високиот квалитет на нашите производи и услуги. Опстојување од веќе дваесет години на нашиот пазар е доволен факт кој зборува за нашиот сериозен, стабилен и доследен однос посветен кон нашите клиенти. Издржавме и во најтурбулентните времиња.

Секогаш се стремиме кон врвен квалитет со македонските цени. Зад себе имаме остварено значајни контакти и договори со сериозни компании како од нашата земја така и од надвор.

Користиме високо развиена технологија и најквалитетни суровини. Се произведува со висококвалитетни суровини, а алатите и опремата е моднизирана додека производството се темели на мегународните дефинирани стандарди. Висок процент од нашето производство е наменето за извоз. Се стремиме од година во година да го подобриме позицијата на нашиот пазар. Нема да престанеме со инвестиции во современа и модерна технологија се со цел да се зголеми ефикасностна на производството.